Rajya Sabha Television (RSTV)

12-A, Gurudwara Rakab Ganj Road,

New Delhi – 110001

Telephone: 011-23445700

Facsimile: 011-23445710